Polityka Prywatności - RODO

Polityka Prywatności


Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, "RODO"), dotyczącej ochrony danych, wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO - Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami, ważnymi z punktu widzenia przetwarzanych przez ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. danych osobowych w zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO.

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzanie poniższych danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. ujawnionej w Rejestrze KRS o nr 0000094197 i jest niezbędne, aby Spółka mogła działać i dostarczać swoim klientom energię cieplną.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c).

Dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom danych:
 • osobom i podmiotom upoważnionym przez Spółkę do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia swoich spraw w całości lub w części;
 • osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
 • spółkom należącym do grupy kapitałowej ENGIE;
 • innym osobom, jeżeli podanie im danych osobowych będzie niezbędne dla realizacji umowy.
Dane osobowe nie będą przez Spółkę:
 • poddawane profilowaniu, tj. nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej;
 • nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych.
Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Koszalińska 3d, 76-200 Słupsk lub e-mail: rodo.inspektor.ec@engie.com; oraz telefonicznie 59 84 86 322

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Z poważaniem,
Administrator Danych Osobowych
ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.