Struktura paliw


Struktura paliw pierwotnych 2023 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023r.

 • miał węglowy – 61,20%
 • biomasa – 0,88%
 • olej opałowy lekki - 0,51%
 • gaz ziemny - 37,41%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 28 tony/rok
 • dwutlenek siarki – 283 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 121 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów Dz.U. 2020 poz. 1860).

 • dwutlenek węgla – 93,5 tys. ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 7,2 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 116,8 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. 102,8 km sieci wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 2,5 km sieci to sieć napowietrzna, a pozostała 4,5 km część to sieć wybudowana w technologii kanałowej oraz w budynkach 7 km.

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • Długość całkowita - 116,8km
  w tym:
  • sieci preizolowane - 88%
  • sieci napowietrzne - 2,1%
  • sieć kanałowa - 3,9%
  • sieć w budynkach - 6,0%
 • pojemność sieci - 5050 m3

Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 115 oC / 70 oC oraz w okresie letnim 80 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 972 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 126,9 MW. stan na dzień (31.12.2023r.). Węzły będące własnością Spółki 565 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 poz. 1378, tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 7b ust. 5 pkt 1 lit. a-c ustawy Prawo energetyczne:

 • procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w 2023:
  • z odnawialnego źródła energii (spalanie biomasy) - 0,84 %
  • z ciepła odpadowego – 0 %
  • z ciepła pochodzącego z kogeneracji - 25,28 %
 • wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 rozporządzenie w sprawie weryfikacji oszczędności energii ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:
  • 2023 – 1,13
  • planowane w latach 2024-2026:
  • 2024 – 1,278
  • 2025 – 0,995
  • 2026 – 0,547
Sumę końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym 1 070 467 GJ. Ilość oraz udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego 8864 GJ (0,84 %)

Struktura paliw pierwotnych 2022 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2022 r.

 • miał węglowy – 91,75%
 • biomasa – 2,61%
 • olej opałowy lekki - 0,38%
 • gaz ziemny - 5,26%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 92 tony/rok
 • dwutlenek siarki – 326 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 176 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów Dz.U. 2020 poz. 1860).

 • dwutlenek węgla – 112 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 6,9 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 116 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. 102 km sieci wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 2,5 km sieci to sieć napowietrzna, a pozostała 4,5 km część to sieć wybudowana w technologii kanałowej oraz w budynkach 7 km.

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • Długość całkowita - 116km
  w tym:
  • sieci preizolowane - 88%
  • sieci napowietrzne - 2,1%
  • sieć kanałowa - 3,9%
  • sieć w budynkach - 6,0%
 • pojemność sieci - 5040 m3

Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 115 oC / 70 oC oraz w okresie letnim 80 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 959 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 128,8 MW. stan na dzień (31.12.2022r.). Węzły będące własnością Spółki 575 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 poz. 1378, tekst jednolity z późn. zm.): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2022 wynosi – 2,66 %.

Struktura paliw pierwotnych 2021 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2021 r.

 • miał węglowy – 91%
 • biomasa – 9%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 110 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 343 tony/rok
 • dwutlenek azotu – 193 tony/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów Dz.U. 2019 poz. 1806).

 • dwutlenek węgla – 120 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 10,1 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 113,5 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. 98,4 km sieci wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 3,1 km sieci to sieć napowietrzna, a pozostała 12 km część to sieć wybudowana w technologii kanałowej.

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • Długość całkowita - 113,5km
  w tym:
  • sieci preizolowane - 86,7%
  • sieci napowietrzne - 2,8%
  • sieć podziemna tradycyjna - 10,5%
 • pojemność sieci - 5000 m3

Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 115 oC / 70 oC oraz w okresie letnim 80 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 940 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 126,7 MW. stan na dzień ( 27.01.2022r.). Węzły będące własnością Spółki 573 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 poz. 610, tekst jednolity z późn. zm.): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2021 wynosi – 3,95 %.

Struktura paliw pierwotnych 2020 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2020 r.

 • miał węglowy – 98%
 • biomasa – 2%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 151 tony/rok
 • dwutlenek siarki – 308 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 190 tony/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów Dz.U. 2019 poz. 1806).

 • dwutlenek węgla – 108 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 9,5 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 111 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. 86% sieci wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 3% sieci to sieć napowietrzna, a pozostała 11% część to sieć wybudowana w technologii kanałowej.

Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 115 oC / 70 oC oraz w okresie letnim 70 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 16 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 915 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 129,84 MW. stan na dzień ( 31.12.2020r.). Węzły będące własnością Spółki 575 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2020 wynosi – 2 %.

Struktura paliw pierwotnych 2019 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2019 r.

 • miał węglowy – 96,7%
 • gaz ziemny – 0,1%
 • biomasa – 3,2%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 117 tony/rok
 • dwutlenek siarki – 285 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 173 tony/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów Dz.U. 2019 poz. 1806).

 • dwutlenek węgla – 107 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 9,7 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 109,3 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. W 93,2 km sieci wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 3,1 km sieci to sieć napowietrzna, a pozostała 13,0 km część to sieć wybudowana w technologii kanałowej.

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita – 109,3 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 85,3 %
  • sieci napowietrzne – 2,8 %
  • sieć podziemna tradycyjna – 11,9 %
 • pojemność sieci - 4829 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC / 72 oC oraz w okresie letnim 70 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 886 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 127,2MW. stan na dzień ( 31.12.2019r.). Węzły będące własnością Spółki 575 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2019 wynosi – 3,32 %.

Struktura paliw pierwotnych 2018 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2018 r.

 • miał węglowy – 99,1%
 • gaz ziemny – 0,1%
 • biomasa – 0,8%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 100 tony/rok
 • dwutlenek siarki – 306 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 171 tony/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów Dz.U. 2018 poz. 680 z późniejszymi zmianami).

 • dwutlenek węgla – 113,9 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 11,4 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 104,5 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. 88,4 km sieci wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 3,1 km sieci to sieć napowietrzna, a pozostała 13,0 km część to sieć wybudowana w technologii kanałowej.

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita – 104,5 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 84,6 %
  • sieci napowietrzne – 3,0 %
  • sieć podziemna tradycyjna – 12,4 %
 • pojemność sieci – 4782 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC / 68 oC oraz w okresie letnim 68 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 812 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 124,7MW. stan na dzień ( 31.12.2018r.). Węzły będące własnością Spółki 571 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2018 wynosi – 0,8 %.

Struktura paliw pierwotnych 2017 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2017 r.

 • miał węglowy – 99,9%
 • gaz ziemny – 0,1%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 104 tony/rok
 • dwutlenek siarki – 338 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 154 tony/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 114 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 11,1 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dystrybucja energii cieplnej odbywa się poprzez 102 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej. W 83,75 % sieć wykonana jest w technologii rur preizolowanych, 3,08 % sieci to sieć napowietrzna, a pozostała część to sieć wybudowana w technologii kanałowej.

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita – 102 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 83,75 %
  • sieci napowietrzne – 3,08 %
  • sieć podziemna tradycyjna – 13,17 %
 • pojemność sieci - 4828 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC , minimalna 68 oC oraz w okresie letnim 68 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Spółka dostarcza energię cieplną do 796 węzłów cieplnych o łącznej mocy zamówionej – 124,7MW. ( stan na dzień ( 31.12.2017r.). Węzły będące własnością Spółki 570 szt. Węzły wyposażone są w nowoczesną automatykę, gwarantującą żądany przez odbiorcę komfort cieplny.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015. Odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2017 wynosi - O%.

Struktura paliw pierwotnych 2016 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2016 r.

 • miał węglowy – 99,9%
 • gaz ziemny – 0,1%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 78 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 308 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 156 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 109 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 7,8 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita – 100 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 83 km
  • sieci napowietrzne – 3 km
  • sieci podziemna tradycyjna – 14 km
 • pojemność sieci - 5733 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną. Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC / 68 oC oraz w okresie letnim 68 oC. Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015. Odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2016 wynosi - O%.

Struktura paliw pierwotnych 2015 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2015 r.

 • miał węglowy – 99,9%
 • gaz ziemny – 0,1%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 104 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 278 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 164 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 105 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 6,8 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Miejski system ciepłowniczy

Dane techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej w Słupsku:

 • długość całkowita - 101,5 km
 • w tym:
  • sieci preizolowane – 92,36%
  • sieci napowietrzne – 2,71%
  • sieci podziemna tradycyjna – 4,93%
 • pojemność sieci - 5737,5 m3
Sieć ciepłownicza Słupska jest siecią wodną.
Maksymalna temperatura czynnika w sezonie grzewczym wynosi 119 oC / 68 oC oraz w okresie letnim 68 oC.
Maksymalne ciśnienie robocze w sieci wynosi 13 Bar.

Informacja na podstawie ust 13 w art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz.U. z 2015 poz. 478 ): Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015. Odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2015 wynosi - O%.

Struktura paliw pierwotnych 2014 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2014 r.

 • miał węglowy – 98,8%
 • zrębki drewna – 1,2%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 104 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 278 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 164 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2014 r. poz. 1546).

 • dwutlenek węgla – 101 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 6,8 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Struktura paliw pierwotnych 2013 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2013 r.

 • miał węglowy – 97,3%
 • zrębki drewna – 2,7%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 90 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 220 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 139 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558).

 • dwutlenek węgla – 115 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 6,5 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Struktura paliw pierwotnych 2012 rok

Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2012 r.

 • miał węglowy – 96%
 • zrębki drewna – 4%

Wielkość rocznej emisji do środowiska pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla

 • pył – 92 ton/rok
 • dwutlenek siarki – 280 ton/rok
 • dwutlenek azotu – 165 ton/rok

ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. nie przekraczała dopuszczalnych standardów emisyjnych dla pyłów, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz. U. z 2011 r. Nr 95, poz. 558).

 • dwutlenek węgla – 115 tys.ton/rok
W wyniku spalania paliw wytworzono – 9 tys. ton odpadu – mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych o kodzie 10 01 80.

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.