Korekta taryfy dla ciepła

obowiązująca od 01 kwietnia 2023r. do 06 września 2023r.

Trwa procedowanie XIX taryfy dla ciepła. Do czasu wejścia w życie nowej taryfy, obowiązująca jest dotychczasowa XVIII taryfa (art. 47 ust. 2c Prawo Energetyczne)

4.1. Ceny i stawki opłat

Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za zamówioną moc cieplną* zł/MW 12 360,56 12 360,56 12 360,56 12 360,56
Cena ciepła zł/GJ 131,15 131,15 131,15 131,15
Cena nośnika ciepła zł/m3 92,32 92,32 92,32 92,32
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe* zł/MW 3 908,95 5 157,95 5 149,96 7 522,04
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 24,75 28,35 27,88 33,72

*opłata miesięczna

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korekta taryfy dla ciepła

obowiązująca od 13 grudnia 2022r. do 31 marca 2023r.

4.1. Ceny i stawki opłat

Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za zamówioną moc cieplną* zł/MW 11 950,97 11 950,97 11 950,97 11 950,97
Cena ciepła zł/GJ 126,80 126,80 126,80 126,80
Cena nośnika ciepła zł/m3 89,64 89,64 89,64 89,64
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe* zł/MW 3 811,22 5 060,22 5 052,23 7 368,02
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 24,15 27,83 27,36 33,04

*opłata miesięczna

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa dla ciepła

obowiązująca od 07 września 2022r. do 06 września 2023r.

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 23 sierpnia 2022r. nr OGD.4210.19.2022.140.XVIII.ACCzęść 1
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

Ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ((Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z późn. zm.).

Rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2020r., poz. 718 z późń. zm.).

Rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

Przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. ENGIE EC Słupsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk, zwana dalej „ENGIE EC Słupsk”.

Odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie.

Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

Zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

Obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach.

Moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.

Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Warunki obliczeniowe

 • obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego, określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 • normatywną temperaturę ciepłej wody.

Grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

1.2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Źródła ciepła zlokalizowane w Słupsku:

 • KR-1 – w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 3, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego i biomasy,
 • KR-2 – w Słupsku przy ul. Św.Klary z Asyżu 15, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego.
 • KR-3 – w miejscowości Redzikowo 26, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego.CZĘŚĆ 2
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

ENGIE EC Słupsk prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 • Wytwarzania ciepła Nr WCC/288/140/U/OT1/98/SA z dnia 20 października 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami,
 • Przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/301/140/U/OT1/98/SA z dnia 20 października 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami.Część 3
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Grupa Odbiorcy
Grupa I Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1, KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez ENGIE EC Słupsk oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
Grupa II Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1,KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez ENGIE EC Słupsk.
Grupa III Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1,KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez ENGIE EC Słupsk oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
Grupa IV Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1, KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez ENGIE EC Słupsk.


Część 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

4.1. Ceny i stawki opłat

Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za zamówioną moc cieplną* zł/MW 12 225,87 12 225,87 12 225,87 12 225,87
Cena ciepła zł/GJ 118,38 118,38 118,38 118,38
Cena nośnika ciepła zł/m3 85,31 85,31 85,31 85,31
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe* zł/MW 3 647,78 4 990,79 4 972,85 7 212,26
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 23,15 27,45 26,94 32,36

*opłata miesięczna

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Lp. Średnica przyłącza [mm] Opłata za każdy 1 mb przyłącza o długości do 5 mb wraz z punktem pomiarowym [zł/mb] Opłata za każdy 1 mb przyłącza powyżej 5 mb [zł/mb]
1. 20 587,86 147,29
2. 25 602,86 150,54
3. 32 717,45 163,54
4. 40 862,44 169,64
5. 50 942,40 191,81
6. 65 1 102,12 212,56
7. 80 1 380,88 238,01
8. 100 1 662,13 313,66
9. 125 2 620,97 371,67
10. 150 2 858,30 454,68

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.Część 5
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
 2. W przypadkach:
  • niedotrzymania przez ENGIE EC Słupsk standardów jakościowych obsługi odbiorców,
   lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,

  stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.