Korekta taryfy dla ciepła

obowiązująca od 16 kwietnia 2021r. do 14 lipca 2021r.

4.1. Ceny i stawki opłat

Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za zamówioną moc cieplną* zł/MW 8 333,86 8 333,86 8 333,86 8 333,86
Cena ciepła zł/GJ 37,68 37,68 37,68 37,68
Cena nośnika ciepła zł/m3 26,76 26,76 26,76 26,76
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe* zł/MW 1 613,09 2 706,15 2 249,54 3 871,85
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 10,88 15,54 12,55 17,82

*opłata miesięczna

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa dla ciepła

obowiązująca od 15 lipca 2020r. do 14 lipca 2021r.

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 16 marca 2018r. nr OGD.4210.40.8.2017.2018.140.XIV.PWI

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych DECYZJĄ PREZESA URE
z dnia 6 listopada 2018r. nr OGD.4210.28.8.2018.140.XIV.KGCzęść 1
OBJAŚNIENIE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE

1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

Ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ((Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.).

Rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988).

Rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92).

Przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. ENGIE EC Słupsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk, zwana dalej „ENGIE EC Słupsk”.

Odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie.

Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

Zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

Obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy - zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach.

Moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.

Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Warunki obliczeniowe

 • obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego, określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
 • normatywną temperaturę ciepłej wody.

Grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

1.2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Źródła ciepła zlokalizowane w Słupsku:

 • KR-1 – w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 3, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego i biomasy,
 • KR-2 – w Słupsku przy ul. Św.Klary z Asyżu 15, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego.
 • KR-3 – w miejscowości Redzikowo 26, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania gazu ziemnego.CZĘŚĆ 2
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO

ENGIE EC Słupsk prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 • Wytwarzania ciepła Nr WCC/288/140/U/OT1/98/SA z dnia 20 października 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami,
 • Przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/301/140/U/OT1/98/SA z dnia 20 października 1998 r., zmienionej późniejszymi decyzjami.Część 3
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
Grupa Odbiorcy
Grupa I Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1, KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez ENGIE EC Słupsk oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
Grupa II Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1,KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez ENGIE EC Słupsk.
Grupa III Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1,KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez ENGIE EC Słupsk oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
Grupa IV Odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła KR-1, KR-2 i KR-3, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez ENGIE EC Słupsk.


Część 4
RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT

4.1. Ceny i stawki opłat

Jednostka miary Grupa 1 /kwota netto Grupa 2 /kwota netto Grupa 3 /kwota netto Grupa 4 /kwota netto
Cena za zamówioną moc cieplną* zł/MW 8 086,46 8 086,46 8 086,46 8 086,46
Cena ciepła zł/GJ 36,56 36,56 36,56 36,56
Cena nośnika ciepła zł/m3 26,27 26,27 26,27 26,27
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe* zł/MW 1 589,10 2 682,16 2 225,55 3 823,78
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 10,72 15,41 12,43 17,61

*opłata miesięczna

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Lp. Średnica przyłącza [mm] Opłata za każdy 1 mb przyłącza o długości do 5 mb wraz z punktem pomiarowym [zł/mb] Opłata za każdy 1 mb przyłącza powyżej 5 mb [zł/mb]
1. 20 469,71 109,55
2. 25 483,93 112,22
3. 32 594,84 120,39
4. 40 676,67 124,84
5. 50 784,35 142,19
6. 65 869,66 158,42
7. 80 1 116,84 171,24
8. 100 1 309,19 227,13
9. 125 2 196,02 265,56
10. 150 2 348,26 316,91

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.Część 5
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
 2. W przypadkach:
  • niedotrzymania przez ENGIE EC Słupsk standardów jakościowych obsługi odbiorców,
   lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
  • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  • udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  • stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła,

  stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.Część 6
ZASADY WPROWADZANIA CEN I STAWEK OPŁAT

ENGIE EC Słupsk wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.