ENGIE dla przyrody


Spółka ENGIE EC Słupsk prowadzi działalność zgodnie z wymogami Pozwoleń Zintegrowanych i przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Zostało to potwierdzone uzyskaniem certyfikatu zgodności z wymogami normy ISO 14001:2015 dla Systemu Zarządzania Środowiskowego. Prawidłowa eksploatacja źródeł wytwarzania energii cieplnej, z uwzględnieniem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko polega na:

 1. Ochronie powietrza – poprzez:
  • zakup opału o niskiej zawartości siarki i pyłu – ograniczenie emisji tych substancji do powietrza atmosferycznego,
  • dwustopniowy system odpylania,
  • redukcję emisji dwutlenku węgla (gaz cieplarniany) – prowadząc współspalanie miału węglowego z biomasą (zrębki drzewne) w Kotłowni Rejonowej Nr 1,
  • stały monitoring procesu spalania,
  • monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego - wykonywany okresowo przez firmę posiadającą certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdza dotrzymywanie wymagań standardów emisyjnych,
  • monitoring jakości opału - w Spółce działa Laboratorium Działu Ochrony Środowiska wykonujące badania jakości dostarczanego i spalanego opału,
  • ograniczenie „niskiej emisji” na terenie miasta - od 1985 roku zlikwidowano 271 lokalnych kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej ok. 88 MW,
  • Spółka zachęca również użytkowników pieców kaflowych oraz gazowych podgrzewaczy wody do podłączenia się do miejskiej sieci cieplnej.

 2. Racjonalnej gospodarce odpadami – poprzez:
  • segregację odpadów,
  • właściwy sposób postępowania z odpadami,
  • ograniczanie ilości odpadu podstawowego – mieszanka popiołowo- żużlowa, dzięki spalaniu opału o wysokich parametrach energetycznych i niskiej zawartości popiołu

 3. Prawidłowej gospodarce wodno-ściekowej – poprzez:
  • ograniczanie zużycia wody w procesie technologicznym:
   • program systematycznej wymiany sieci cieplnych kanałowych na preizolowane,
   • monitoring ubytków wody sieciowej w źródłach ciepła i w węzłach cieplnych,
  • nadzór nad odprowadzanymi ściekami – wykonywanie regularnych badań jakości ścieków,
  • Spółka odprowadza ścieki socjalno-przemysłowe oraz deszczowe do kanalizacji miejskiej nie przekraczając wielkości dopuszczalnych,
  • zmniejszanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej do produkcji nośnika ciepła – wykonanie układów uzdatniania i odgazowania wody, z zastosowaniem technologii próżniowej.

Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.